Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ---- ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α) Τι ονομάζεται συνάρτηση;
Β) Τι γνωρίζετε για τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων
y =α x, y =α x +β, και y = a/x ;
Γ) Πότε δύο ποσά είναι ανάλογα και πότε είναι αντιστρόφως ανάλογα
Δ) Τι είναι επίκεντρη γωνία και τι είναι εγγεγραμμένη γωνία;
Ε) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Τι ονομάζεται κεντρική γωνία ενός
κανονικού πολυγώνου και με τι ισούται;
ΣΤ) Ποια η σχέση που συνδέει ως προς τις μοίρες μια εγγεγραμμένη γωνία και
το αντίστοιχο τόξο;
Ζ)Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των ευθειών στο ίδιο σύστημα αξόνων
και να βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου τομής τους.
y = 2x – 1 και y = – x +5

Η) Να γραφούν οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού Ρητών ;
Θ) Να γραφούν οι ιδιότητες των δυνάμεων ;
Ι) Να συπληρωθούν οι ισότητες α^ο =....., α^1 = ......., α^-ν =......., (α/β)^(-ν) =........
Κ)Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδό ενός κανονικού 9-γώνου
που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ=20 cm :
(Δίνεται ημ20ο= 0,35 , συν20ο =0,95 )
Λ) Να γράψετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο Θεώρημα ;
Μ) Να σχεδιάσετε ενα ορθογώνιο τρίγωνο ΔΕΖ ( Δ=90Ο) και να γράψετε
για αυτό ισότητα που να εκφράζει το Πυθαγόρειο Θεώρημα ;
Ν) Τι λέγεται τετραγωνίκη ρίζα ενος θετικού αριθμού α;
Ξ) Tι γνωρίζετε για τον αριθμό π (π=3,14);
Ο) Να γραφεί ο τύπος που μετατρέπει τα ακτίνια σε μοίρες και αντιστρόφως;
Π) Τι λέγεται ακτίνιο ή rad ;

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Univers de particules

Univers de particules
Univers de particules